Thông tin về khoá học


Cơ sở Văn hóa Việt Nam là môn học giới thiệu khái quát những đặc sắc của nền văn hóa dân tộc trên các mặt phong tục, tập quán, tín ngưỡng của từng vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về tiến trình văn hóa Việt Nam từ thời Văn Lang - Âu Lạc đến nay để từ đó giúp người học nhận biết được những nét văn hóa nào là bản địa, những nét văn hóa nào là đến từ quá trình giao lưu văn hóa với các nước khác trong khu vực và thế giới.