Course info

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật điều chỉnh pháp luật kinh doanh giúp sinh viên có một tầm nhìn tổng quát về cơ cấu tổ chức, điều hành cũng như hoạt động của các loại hình doanh nghiệp theo Pháp luật Việt Nam hiện hành, các nguyên tắc hoạt động thương mại theo Pháp luật Việt Nam.

Nội dung bao gồm: Quy chế pháp lý về các doanh nghiệp, thủ tục thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh thương mại (HĐKT); pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế (Tòa án và Trọng tài Thương mại ở Việt Nam)