Course info


- Vận dụng kiến thức lập trình vào việc thiết kế một chương trình ứng dụng cho một lĩnh vực liên quan trong thực tế.

- Tập trình bày một báo cáo khoa học đúng.

- Kết quả niên luận này tương đương 2 ĐVHT.