Course info


Giúp sinh viên hiểu rõ những vấn đề cơ bản về tài chính; nguồn ngân sách nhà nước, hoạt động của các tổ chức trung gian và thị trường tài chính; Nhận biết được các hình thức hoạt động tài chính vĩ mô; hiểu rõ những vấn đề cơ bản của tiền tệ và lưu thông tiền tệ và tín dụng; Xác định được tầm quan trọng của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; Mô tả được lạm phát và chính sách kiềm chế lạm của ngân hàng trung ương; Mô tả được các hình thức quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.