Course info

Kinh tế lượng được dùng để tìm ra các mối liên hệ kinh tế dưới dạng toán học giống như toán kinh tế nhưng nó không giả định mối liên hệ kinh tế này là hoàn toàn chính xác.