Course info


Môn học này giúp cho các học viên có những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet. Tìm hiểu về các dịch vụ cơ bản trên Internet, sử dụng một số dịch vụ quan trọng trên Internet. Kỹ năng sử dụng tài nguyên trên mạng cục bộ một cách có hiệu quả.