Course info


Môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình web cho sinh viên nhằm hỗ trợ thêm các kiến thức cơ bản về tin học. Cụ thể trong môn học, sinh viên sẽ tiếp cận cách xây dựng một trang web mà đơn giản là web tĩnh.

Trong quá trình học, sinh viên từng bước làm quen với ngôn ngữ lập trình web HTML từ các khái niệm cơ sở như: web là gì, cách thức hoạt động của web, element là gì hay các qui tắc khi thiết kế cho đến cách thức tạo được một trang web cơ bản theo yêu cầu.

Tóm lại, khi kết thúc môn học này sinh viên sẽ có một khối lượng kiến thức cơ bản về lập trình web nhằm hỗ trợ thêm kiến thức về tin học cho sinh viên