Course info


Toán rời rạc là một môn học bắt buộc cho sinh viên Toán - Tin học và Công nghệ Thông tin.Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở logic, lý thuyết tập hợp, quan hệ, hàm Bool và lý thuyết đồ thị.

Thời gian môn học: 60 tiết lý thuyết ( 03 tín chỉ).

Phương pháp đánh giá: Thi hết môn

Hình thức thi: tự luận (thang điểm 10.0)

Điểm đạt: >= 5.0 điểm.