Course info

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực quản trị tài chính của một doanh nghiệp như phân tích và ra các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quản trị tài sản ngắn hạn, phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, …

Trang bị cho sinh viên những kiến thức làm cơ sở để học các môn học khác liên quan cũng như có thể tự mình ngiên cứu sâu hơn môn học.