VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


XEM ĐIỂM THEO MÃ HỌC VIÊN
Nhập mã học viên

INSERT INTO qldt_diem VALUES('424118233','450130','8.8','','1597367725','0','VB18L8861');;;; INSERT INTO qldt_diem VALUES('424118234','450130','7.1','','1597367726','0','VB18L8861');;;; INSERT INTO qldt_diem VALUES('424118235','450130','8.1','','1597367726','0','VB18L8861');;;; INSERT INTO qldt_diem VALUES('424118236','450130','7.8','','1597367726','0','VB18L8861');;;; INSERT INTO qldt_diem VALUES('424118238','450130','8.5','','1597367726','0','VB18L8861');;;;