Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này

Môn học này trang bị cho các bạn kiến thức chung về Hệ điều hành, các trình hỗ trợ văn phòng như Word, Excel, Powerpoint ngoài ra còn có thêm phần sử dụng các dịch vụ phổ biến trên internet như web, mail, chat, ...

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này