Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

Viện Phát triển Nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 6274222 - 3855246 (104); Fax: 0294. 3855217

E-mail: rdi@tvu.edu.vn

Các đơn vị thuộc Viện Phát triển Nguồn lực:

    • Phân Viện Phát triển Nguồn lực tại TP. HCM - ĐT: 028. 38293277

    • Văn phòng - ĐT: 0294. 6274222

    • Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Quốc tế - ĐT: 0294. 3855959 - 0294. 3855246 (375)

    • Trung tâm Đào tạo - ĐT: 0294. 3855969 - 0294. 3855949

    • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - ĐT: 0294. 3855246 (225)


Văn phòng liên lạc tại TP. HCM

Địa chỉ: Số 3, Công trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38293277

Last modified: Thursday, 26 April 2018, 8:22 AM